عدسی های جذبی و انعکاسی

(قسمت اول)
 
   تشعشع الکترو مانيتيک دارای طيف وسيعی است که يک قسمت اندک آن در محدوده اپتيکی قرار می گيرد. محدوده اپتيکی ازnm100  UV تا 1000000 nm IR امتداد دارد. محدوده اپتيکی به سه ناحيه تقسيم می شود:

1.     ( 100-380nm UV(ultraviolet

2.     ( 380-780nm  VL(visible light

3.     ( 780-1000000nm IR(infrared

ناحيه UV براساس طول موج به سه نوع A ،B وC تقسيم می شود:

1.      315-380nm UVA

2.      280-315nm UVB

3.      100-280nm UVC

ناحيه VL با اثرنمودن برروی فتو رسپتورهای رتين و باتوجه به طول موج های متفاوت به رنگ های مختلف ديده می شود.

violet
 380–450 nm
 
blue
 450–495 nm
 
green
 495–570 nm
 
yellow
 570–590 nm
 
orange
 590–620 nm
 
red
 620–780 nm
 
حساسيت چشم در 555nm که مربوط به رنگ زرد- سبز است،به حداکثر می رسد.

ناحيه IR نيز براساس طول موج به سه نوع A ،B وC تقسيم می شود:

1.      780-1400nm IRA

2.      1400-3000nm IRB

3.      3000-1000000nm IRC

اثر VLبرچشم دربالا گفته شد. اثر UV وIR  بر روی چشم چيست؟

به طور کلی از 280-2000nm طيفی است که در چشم از قرنيه تا شبکيه اثرگذار است.

لازم به ذکر است که UVC(100-280nm) توسط لايه ازن جذب می شود و طول موج های بيش از 2000nm ، IR نيز به علت انرژی کم برروی چشم اثر ندارند.

(لايه ازن به عنوان يک عينک آفتابی برای زمين عمل می کند و تخرِب آن اثرات زيانباری خواهد داشت.)

آيا اشعه UV و IR برای چشم انسان خطر ناک است؟

اختلالات زير بطور معمول با اشعه UV در ارتباط هستند:

·        دژنراسيون ماکولا : بعضی مطالعات نشان می دهند که اشعه UV در شکل گيری اين بيماری نقش دارد.

·        کاتاراکت : قرارگرفتن درمعرض اشعهUV  در طول چندين سال می تواند به ايجاد کاتاراکت منجر شود.(UVA)

·    سوختگی ها : قرارگرفتن طولانی درمعرض اشعهUV (يک روز آفتابی در ساحل بدون محافظت از چشم) موجب ايجاد التهاب و سوختگی قرنيه می شود.(UVB) کوری ناشی از برف نيز براثر همين نوع UV ايجاد می شود.درضمن اشعه UV ناشی ازبعضی منابع مصنوعی (مثل قوس جوش کاری)نيز سبب سوختگی گذرا ولی دردناک قرنيه می شود.خيره شدن مستقيم به خورسيد ، سبب سوختگی و اسکار هميشگی شبکيه می شود.(تماشای کسوف)البته در مورد اخير علاوه بر UV، IR نيز نقش دارد.

·        ناخنک : اشعه UV در شکل گيری و نيز پيشرفت ناخنک نقش دارد.

·        سرطان : قرار گرفتن طولانی و مکرر در معرض اشعه UV می تواند به سرطان پلک ها و پوست مجاور آن منجر شود.

اشعه IR علاوه از Solar Retinitis که در بالا ذکر شد، در کاتاراکت مربوط به شيشه گرها نيز دخيل است.