چگونه عينک هاي آفتابي را تست کنيم؟

اولين راه براي تشخيص اين است که زير شيشه عينک فتوکروميک يک مقواي تيره گذاشته و عينک آفتابي را روي شيشه بگذاريم به نحوي که سطح آن را کاملا بپوشاند و در حدود 30 ثانيه در مقابل نورآفتاب قرار دهيم؛ همچنين در کنار آن يک شيشه مشابه قرار داده و بعد از مدت ذکر شده ميزان تيرگي دو شيشه را مقايسه کنيم كه اگر تفاوتي بين آنها مشاهده نشود؛ نتيجه مي گيريم که عينک آفتابي جاذب پرتوهاي ماوراء بنفش نيست و نبايد از آنها استفاده کرد.
 آزمايش ديگر اين است که از داخل عدسي و فاصله 40 سانتي متري به اشياء نگاه مي کنيم و آن را به حالت دوراني تکان مي دهيم؛ در صورتي كه هر گونه چرخش، جابجايي و يا تغيير شکل در اشياء مشاهده شود، نشان دهنده نامناسب بودن عدسي عينک آفتابي است.