انواع لنز های تماسی وکاربرد آن ها

  • پرينت

لنزهاي تماسي در واقع يک ورقه نازک از يک پليمر شيميايي هستند که بر روي قرنيه قرار مي گيرند وباعث اصلاح عيوب انکساري چشم مي شوند البته لنزهاي تماسي استفاده هاي ديگري هم دارند وگاهي نيز براي بهبود زيبايي وتغيير رنگ چشم يا پوشيدن لک و کدورت قرنيه بکار برده ميشود
لنز ها از دو نوع کلي نرم soft وياسخت hard مي باشند لنزهاي نرم يا هيدروفيليک از جنس هيدروکسي اتيل متا کر يلات HEMA بوده وبر حسب نوع استفاده نيز به دو نوع روزانه Daily wear و استفاده مداوم Extended wear تقسيم بندي مي شوند .معمولا محتواي آب لنزهاي Exetended wear بيشتر است وبنابراين توانايي عبور دهي اکسيژن آن بيشتر است وبر حسب نوع آن ميتوان آنرا از يک هفته تا يک ماه نيز در چشم نگاه داشت اگر چه که اين نوع استفاده از لنز (بصورت طولاني)خالي از اشکال نيست و توصيه نيز نمي شود.
لنزهاي يکبار مصرف يا Disposable نيز از نوع لنزهاي نرم هستند که پس از يک دوره استفاده کوتاه که معمولا يک هفته است دور انداخته مي شوند ويک لنز جديد جايگزين آن ميگردد  .
در حال حاضر بيشترين نوع مصرف را لنزهاي نرم روزانه دارند که قطر متوسط آنها از 5/13الي 5/14 ميليمتر متغير ميباشد و با يک يا دو انحناء پايه ثابت در دسترس ميباشد .
لنزهاي نرم علاوه بر پوشش تمام قرنيه اغلب دوتا سه ميليمتر دورتر از آن را هم ميپوشاند وتحمل آنها راحت تر است ولي چون شکل قرنيه را بخود ميگيرند نمي توانند آستيگماتيسم قرنيه را اصلاح نمايند و بنابراين درآستيگماتيسم هاي بالاتر از يک ونيم ديوپتر تجويز نميشوند زيرا نمي توانند ديد خوبي را براي بيمار فراهم نمايند .
گذاشتن وبرداشتن لنزهاي نرم به نسبت مشکلتر از لنزهاي سخت است .يکي ديگر از مزاياي لنزهاي نرم هزينه پايين اوليه آن است ولي هزينه مراقبت ونگهداري آن وجايگزيني گاه بگاه آن(که دراثر خراب شدن يا گم شدن وتغيير رنگ لازم ميشود)آنرا جبران مي کند .
لنزهاي سخت يا Hard : لنزهاي سخت فعلي از نوع نفوذ پذ ير به گاز RGP هستند ولنزهاي سخت قديمي که از جنس PMMA وغير قابل نفوذ به اکسيژن بودند امروزه ديگر کاربردي ندارند .
لنزهاي RGP بدليل قابليت خوب عبور دهي اکسيژن وتوانايي اصلاح آستيگماتيسم تا چهار ديوپتر وکيفيت برتر بينايي انتخاب ارجح براي اغلب افرادي است که نميتوانند از لنزهاي نرم استفاده نمايند .قطراين لنزها معمولا کوچکتر از قطر قرنيه بوده ( 9-5/9ميليمتر)وهميشه ده تا پانزده درصد از قرنيه بدون پوشش باقي مي ماند وامکان دسترسي قرنيه به اکسيژن هوا وجود دارد(امکاني که در لنزهاي نرم وجود ندارد وقرنيه را در معرض ادم يا خيز قرار مي دهد).
لنزهاي RGP برخلاف لنزهاي نرم که ازهمان اول فرد باآ ن راحت است نياز به يک دوره زماني براي انطباق دارند که ممکن است تا يک هفته نيز بطول انجامد .گذاشتن وبرداشتن لنزهاي سخت راحت تر است ونگهداري ومراقبت از آنها ساده تر است ولي در عوض هزينه اوليه آنها بيشتر است وهمه براحتي باآن انطباق پيدا نميکنند .
البته انتخاب لنز هميشه با بيمار نيست وگاهي وقتها چاره اي جز استفاده از يک نوع لنز خاص باقي نمي ماند اگر چه که ممکن است استفاده از آن به اين سادگيها نيز نباشد .
لنزهايي که براي مقاصد درماني بکار برده مي شوند معمولاازنوع لنزهاي نرم بوده وبراي بانداژقرنيه ويا آزاد نمودن تدريجي بعضي از داروها در چشم بکار برده مي شوند.
لنزهاي رنگي نيز از نوع لنزهاي نرم مي باشند وامروزه کاربرد زيادي بويژه در بين خانمها پيدا نموده است
بايد توجه نمود که لنز تماسي يک وسيله پزشکي است و بايد حتما توسط يک اپتومتريست يا چشم پزشک تجويز وبکار برده شود وخريدواستفاده لنز(بويژه انواع رنگي آن)از مراکز ي غيراز مراکز بينايي سنجي وچشم پزشکي به هيچ وجه صحيح نمي باشد لازم به ذکر است که هر لنز متعلق به يک فرد خاص است و نبايد آنرا بهيچوجه و به هيچ عنواني در اختيار افراد ديگر قرار داد.