سندرم داون

نام ديگر آن   Mongolism    يا        Trisomy  21  Syndrome
نشانه هاي چشمي آن عبارتند از:

  Hypertelorism  كه فاصله دار بودن كاسه هاي استخواني چشم ها است.
  شكاف پلكي كوچك و مايل.
  Epicanthus  ( فاصله دار بودن شكافهاي پلكي از يكديگر و انحراف ظاهري چشم )
  با شيوع كمتري  Blepharitis ( التهاب لبه هاي پلكها ) و  Ectropion  ( برگشت لبه پلكها به بيرون ) كه موجب 
          اشكريزش هميشگي ميگردد.
  Nystagmus  ( لرزش چشمها )  و انحراف چشمها به داخل.
  در  30%  موارد نزديك بيني بالا و در برخي دوربيني و گاهي كوررنگي ديده ميشود.
  لكه هاي كوچك زرد روي عنبيه ( Iris )  هيپوپلازي عنبيه، التهاب پلكي و ملتحمه اي ( Blepharo-Conjunctivitis )
  در 50% موارد كدر شدن عدسي چشم، قوز قرنيه ( Keratoconus )، ورم قرنيه و لك قرنيه.
 
نشانه هاي غيرچشمي شامل:

    عقب ماندگي ذهني
    آنوماليهاي اسكلتي بويژه در كاسه سر و استخوانهاي دراز
    باز شدن بيش از حد مفاصل ( Over extention )
    گوشهاي دفرمه و با استقرار پايين
    انگشت پنجم كوتاه
    چين عرضي كف دست
    زبان شياردار
    ترشح زياد بزاق
    تحريك پذيري و زودرنجي
    آنومالي هاي قلبي

 منبع :  www.kidseyedoctor.com