مننژيت

 عفونت پرده هاي مننژدر اثر مننگوکوک ممکن است به کورتکس مغزسرايت کرده وموجب اختلال ديد شود.در مننژيت فلج عضلات خارج چشمي هم معمول است.عفونت پرده هاي مننژ ممکن است از طريق خون به چشم رسيده وسبب اووئيت وحتي پانوفتالمي شده وبه آتروفي چشم منجر شود.