خونريزی

خونريزي معمولاٌ در مويرگ هاي شبکيه ايجاد مي شود وتمايل به جذب با حفظ مقداري از بينايي دارد.اميد به بهبودي در خونريزي بيش از ترومبوز مي باشد.
 اگر خونريزي در عروق مغزي ايجاد شود،منجر به استرابيسم(انحراف چشم ها) وحرکات شبيه نيستاگموس (حرکت غير ارادي چشم ها به طرفين) به علت گرفتاري اعصاب عضلات خارج چشمي مي گردد.