ترومبوز

ترومبوز عبارت از پيدايش وماندن لخته خون دريکي از رگ ها مي باشد.
 علائم بينايي هشدار دهنده عبارتند از:
حملات مکرر تاري وکاهش ديد (اگر ترومبوز درشريان هاي شبکيه اي باشد.) که اگرترومبوز درشريان مرکزي شبکيه باشد در نهايت منجربه کوري کامل مي شود. واگر درساير شريان ها باشد، منجر به سقوط ميدان بينايي خواهد شد.
اگر ترومبوز شريان هاي مغزي را مبتلا کند ،نقص ميدان بينايي دوطرفه خواهد بود.
 اگر ترومبوز در وريدها ايجاد شود ،معمولاٌ منجر به خونريزي خواهد شد.