برونشيت مزمن

 اين بيماري مزمن نايژه ها بطور معمول موجب ايجاد سرفه هاي متناوب بخصوص در زمستان مي شود که ممکن است باعث صدمه بيماراني که عمل جراحي چشمي نموده اند،گردد.بيماران مبتلا به برونشيت مزمن بهتر است در فصول بهار وتابستان که سرفه به حد اقل مي رسد، تحت عمل جراحي قرار گيرند (مگردرموارد اورژانسي) .سرفه ممکن است سبب خونريزي بخصوص درميوپ ها زيرملتحمه،ويتره ورتين گردد. سرفه ممکن است از عوامل دکولمان رتين باشد ونيز عفونت برونش وبرونشيول به عنوان يک کانون عفوني مي تواند سبب شروع اووئيت يا دوام آن گردد.