ديابت قندی

  اثرات ديابت روي چشم بصورت زير است :
تغييرات در ريفرکشن: افزايش قند خون همراه با افزايش ميوپي وکاهش قند خون همراه با افزايش هيپروپي است.اين تغييرات در ريفرکشن ممکن است،تعويض مکرر عينک را الزامي کند.
در بيماران ديابتيک ممکن است قدرت تطابق چشم کاهش يابد وگاهي اوقات فلج عضلات راست خارجي موجب استرابيسم و دوبيني گردد.
تغييرات ايريس (عنبيه):درديابت مزمن ، ايريس ممکن است آتروفيک شود(آتروفي به تحليل رفتن عضو پس از رسيدن به تکامل مي باشد. وپيدايش عروق جديد ممکن است در سطح ايريس ،بصورت حلقه درلبه مردمک ايجاد شود.
کاتاراکت: بروز کاتاراکت در بيماران ديابتيک با مدت زمان بيماري (نه شدت آن) ارتباط نزديک دارد.
  ديد در رتينو پاتي ديابتيک (تغييرات ايجاد شده روي شبکيه توسط ديابت) ممکن است اختلال زيادي نداشته باشد.درجه اختلال مربوط به محل ضايعه درشبکيه هست و خونريزي ماکولا (لکه زرد) بيشترين اختلال را در ديد بيمار ايجاد مي کند.