گلوکوم

  گلوکوم عبارت از بالا رفتن فشار داخل کره چشم مي باشد که به علت اختلا ل درسيرطبيعي مايع زلاليه (برهم خوردن تعادل ترشح وخروج آن) مي باشد وبر دو نوع کلي تقسيم مي شود.
نوع مزمن با زاويه باز
نوع حاد با زاويه بسته اوليه
  درنوع مزمن تجمع مايع زلاليه بتدريج صورت گرفته وموجب بالا رفتن تدريجي فشار چشم مي شود که به نوبه خود سبب فشار به عصب بينايي واز دست رفتن تدريجي ديد مي گردد. ازآنجايي که اين نوع گلوکوم در مراحل اوليه بدون درد وعلامت است کنترل فشار چشم به خصوص در افراد بالاي 40سال حداقل سالي يک بار ضروري است.در مراحل پيشرفته از علائم شايع ،ديدن هاله دراطراف منابع نور و وجود نقاط کور در ميدان بينايي مي توان نام برد.
  هر چند که درمان قطعي وجود ندارد ولي مي توان از پيشرفت آن جلوگيري کرد .درمراحل اوليه استفاده از قطره هاي چشمي ودر صورت عدم موفقيت درمان با دارو،ليزرتراپي يا درمان جراحي پيشنهاد مي شود.
  در نوع حاد بسته شدن ناگهاني زاويه اتاق قدامي  سبب بالا رفتن ناگهاني فشار چشم مي شود که با درد همراه است.چشم درد،سردرد شديد ضربان دار،قرمزي چشم، تهوع وافت ناگهاني ديد از علائم آن بوده و يک حالت اورژانس چشمي مي باشد.ودرصورت تأ خير يا عدم موفقيت درمان ممکن است به کوري کامل منجر گردد.