گل مژه

 آبسه فوليکول مژه ها گل مژه اطلاق مي شود وبه علت استافيلوکوک طلا يي در موارد ضعف عمومي مي باشد.علائم آن قرمزي،تورم،احساس درد در لبه پلک واشکريزش مي باشد.دود سيگار،لوازم آرايش،بلفاريت واستفاده غلط از کنتاکت لنزموجب افزايش احتما ل ابتلا مي گردد.