ورم ملتحمه

 اورام ملتحمه برحسب عوامل ايجاد کننده آن به چند دسته قابل تقسيم هستند.
اورام ملتحمه حاد عفوني
اورام ملتحمه گرانولوماتوز
اورام ملتحمه آلرژيک
اورام ملتحمه مزمن
   در ورم ملتحمه حاد عفوني مشکل ديد وجود ندارد ودراکثرموارد دوطرفه است و وجود ترشح علامت مشخص آن محسوب مي شود .درمان شامل شستشوي ترشحات،استفاده از قطره وپماد آنتي بيوتيک مي باشد.استفاده از عينک تيره مفيد است وچشم هرگزنبايد بسته شود.
   در ورم ملتحمه گرانولوماتوز تمايل به ابتلاي يک چشم وجود دارد و ضايعات پروايفراتيو درست مي شود .ازعوامل عفوني مسبب بيماري  مي توان سل،جذام و ويروس طاعون مرغ را نام برد ودرمان حسب مورد انجام مي شود.
   شايع ترين نوع ورم ملتحمه آ لرژيک ،ورم ملتحمه بها ره است که به علت آلرژن هاي خارجي مثل گرده گياه و کپک ها ايجاد مي شود. درمان با استروئيد ها وآنتي هيستامين ها صورت مي گيرد وتست هاي جلدي جهت تشخيص ماده آلرژن گاهي مفيد است.
   ورم ملتحمه مزمن ازترکيب چند علت ايجاد مي شود. ازعلائم شايع آن ترشح لزج صبحگاهي واحساس جسم خارجي  را مي توان نام برد. براي درمان هر گونه علت تحريک مانند دود،اشعه ماوراءبنفش وکانون هاي عفوني مانند بلفاريت ومشکلات آناتوميکي نظير اکتروپيون را،رفع نمود.قطره هاي آنتي بيوتيک واستروئيدها نيز مفيدند.