دژنرسانس سني ماکولا

  دژنرسانس سني ماکولا معمولترين علت افت ديد غير قابل برگشت درافراد بالاي60سال مي باشد.تعداد مبتلايان حدود2.5ميليون نفربرآورد شده که سالانه200000مورد جديد به آن اضافه مي شودوشايعترين علت کوري است.
  دژنرسانس سني ماکولا بردو نوع است :نوع خشک يا آتروفيک که شامل90%موارد بوده وبه کندي پيش مي رود وبه افت ديد نسبي منجر مي گردد. ونوع تر يا اگزوداتيو که در اين نوع،افت ديد جدي وشديد است.
  علائم شايع شامل تاري ديد،موج دار ديدن خطوط  راست وايجاد لکه سياه در ديد مرکزي است. از عوامل ايجاد کننده پيري،توارث وعوارض برخي داروها را مي توان نام برد ومصرف سيگاروچاقي به احتمال ابتلامي افزايد.
  دژنرسانس سني ماکولا درمان قطعي ندارد وبه مواردي از افت ديد منجر مي شودولي تا حدي مي توان از پيشرفت آن جلوگيري کرد. ويتامين ها ومواد معدني از پيشرفت بيماري جلوگيري مي کنند.(به قسمت مقالات مراجعه شود.)
  براي درمان نوع تر  از داروئي به نام ويزودين استفاده مي شود.همچنين ليزرتراپي وفيلتراسيون خوني از ديگر روش هاي درماني مي باشد.  اين بيماران در نهايت بايد به کلينيک هاي نيمه بينايي جهت تجويز عينک هاي تلسکوپيک يا ساير وسايل کمک بينايي معرفي شوند.