خشکي چشم

  خشکي چشم موجب احساس جسم خارجي،قرمزي،سوزش،خارش وحساسيت به نور مي شود.علت آن عدم ترشح کافي اشک مي با شد که مي تواند به طور طبيعي در سنين پيري اتفاق افتد ويا در اثراستعما ل بعضي ازداروها مثل آنتي دپرسورها ايجاد شود.همچنين سوختگي هاي شيميايي يا گرمايي مي توانند،خشکي چشم ايجاد نمايند.
  خشکي چشم درصورت عدم درمان مي تواند به آسيب قرنيه منجرشود ونيز درحضور خشکي چشم استفاده از کنتاکت لنز(عدسي تماسي)مشکل مي باشد.
  براي خشکي چشم درمان قطعي وجود ندارد ولي قطره اشک مصنوعي در تخفيف علائم مؤثر خواهد بود.