معرفی سايت

اهداف راه اندازي سايت شبکه اپتومتري ايران

اين سايت اطلاعات کاملي درمورد چشم وبينايي وتوانمنديهاي  اپتومتريست ها در جهت برآورده نمودن نيازهاي بينايي به شما ارائه مي دهد.معاينات منظم چشم ها درحفظ سلامت بينايي وداشتن بهترين ديد ممکن نقشي بس مهم دارد واپتومتريست ها بعنوان يک عضو برجسته تيم سلامت بينايي مي توانندشما را در رسيدن به اين مطلوب ياري  نمايند.
شما نيزبراي داشتن  بهترين ديد  ممکن، به اپتومتريست هاي محل زندگي خود مراجعه فرمائيد،آنها آماده پاسخگويي به نيازهاي بينايي شما هستند.بانک اطلاعات اپتومتريست هاي ايران شما را براي رسيدن به اين مهم ياري خواهد نمود.