خدمات دفاترکاراپتومتری

انجمن علمي اپتومتري ايران

 

خدمات دفاتر کار اپتومتري

 

-      تجويز نمره عينک جهت رفع عيوب انکساري
-      بررسي و تجويز عينک به کمک داروهاي سيکلوپلژيک
-      تجويز لنز هاي تماسي (کنتاکت لنز)
-      بررسي نارسايي هاي بينايي بزرگسالان و کودکان

-      بررسي و تشخيص نارسايي ها و اختلالات ديد دوچشمي و درمان غير دارويي

-      انجام تست هاي تشخيصي بيماري هاي بخش قدامي چشم از قبيل گلوکوم، کاتاراکت و ...
-      تجويز وسايل کمک بينايي در افراد  low vision(کم بينا)
-      تشخيص اختلالات حرکتي چشم (انحرافات چشمي)

-      تمرينات ارتوپتيک به منظوردرمان غيرجراحي اختلالات- حرکتي چشم

-      اندازه گيري ميدان بينايي
-      ارزيابي ديد رنگ و بعد
-      انجام تست هاي ويژه از قبيل توپوگرافي ، پاکيمتري، الکترودياگنوستيک و سونوگرافي چشم
-      بينايي درماني به روش هاي غير دارويي و غير جراحي فيکسيشن هاي غيرطبيعي،آمبليوتراپي (درمان تنبلي چشم)
-      تمرينات ويژه جهت ارتقاي مهارت هاي بينايي براي شاغلين در حرف، ورزش کاران و ...
-      انجام معاينات اپتومتريک و صدور گزارش استخدامي
-      مشاوره درامور بهداشتي چشم و بينايي در محيط هاي کار، صنايع، دولتي و...
-      ساخت و ارائه عينک طبي


برگرفته از دستورالعمل هاي 28/2/80- 3208  و  27/3/83-42921  وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي